english / slovak

O MESIACI FOTOGRAFIE

- dramaturgia festivalu kladie dôraz na systematickú prezentáciu diania v oblasti fotografie v strednej a východnej Európe
- je to zároveň aj priestor na konfrontáciu špičkovej tvorby tohto regiónu s aktuálnou svetovou fotografickou scénou
- Bratislava sa tak stala dôležitým miestom stretávania sa fotografov z Východu a Západu
- výstavnými priestormi nie sú len galérie a múzeá, ale aj verejné priestranstvá a kluby v snahe dosiahnuť čo najbližšiu komunikáciu s divákom
- súčasťou festivalu je celý rad sprievodných podujatí, ktoré robia Mesiac fotografie atraktívny nielen pre odbornú ale aj širokú laickú verejnosť
- hlavným organizátorom podujatia je spoločnosť FOTOFO, ktorá spolupracuje s množstvom domácich a zahraničných inštitúcií
- hlavným reklamným partnerom je spoločnosť FOTOMAT – výhradný zástupca firmy FUJIFILM na Slovensku

 

ABOUT THE MONTH OF PHOTOGRAPHY

- The festival programme lays stress on a systematic presentation in the domain of photography in Central and Eastern Europe
- At the same time it provides an opportunity for a confrontation of leading works from this region with the present – day photographic scene in the world
- Bratislava has thus come to be an important meeting place of photographers from East and West
- The exhibition sites are not solely galleries and museums, but also free places and grounds with the aim to achieve the closest possible contact with the viewer
- Forming part of the festival is a whole series of accompanying events that make the Month of Photography attractive not only for the professional, but likewise the lay public
- The principal organizer of the undertaking is the FOTOFO Society which cooperates with a number of home and foreign institutions
- The principal sponsor is the FOTOMAT Society – and exclusive representative of the firm FUJIFILM in Slovakia

 

VÝSTAVY

30 výstav bude prezentovať rozmanité fotografické poetiky, druhy a štýly fotografov z celého sveta na 11. ročníku Mesiaca fotografie.

Popri individuálnych výstavách to budú opäť aj kolektívne výstavy
SLOVENSKÁ FOTOGRAFIA 1925 – 2000 – retrospektívna prehliadka najlepších diel od slovenských fotografov v uplynulom tisícročí. FUJIPRESS PHOTO 2001 – súťažná prehliadka najlepších prác slovenskej novinárskej fotografie
ŠKOLA ÚŽITKOVÉHO VÝTVARNÍCTVA V KOŠICIACH 1970 – 2000 - práce študentov umeleckej školy, ktorá vychovala celý rad popredných osobností v oblasti fotografie uznávaných nielen doma, ale aj v zahraničí
NOTTINGHAM TRENT UNIVERSITY – práce študentov a učiteľov Fakulty umenia a designu z prestížnej Univerzity vo Veľkej Británii. LONGING FOR LONGING – prierez súčasnou škandinávskou fotografiou vo výbere Finn Thrane
ZO SÚČASNEJ TALIANSKEJ FOTOGRAFIE – panoráma rôznorodosti a odlišnosti prístupov súčasného vývoja talianskej fotografie.
DIGITAL OLYMPUS – možnosti a funkcie nového digitálneho fotoaparátu Olympus Camedia E-10 v tvorbe významých slovenských fotografov
HERMANOVCE 2001 – život dediny na východnom Slovensku pohľadom rómskych a nerómskych detí


Lewis Caroll (Great Britain),Marlene Dietrich (Nemecko), Nikos Evangelopoulos (Grécko), Gilbert Garcin (Francúzsko), Christiane Hantzsch (Nemecko), Olga Chernyseva (Rusko), Sergei Chilikov (Rusko) Jordan Jordanov (Bulharsko), Martin Kollár (Slovensko), Eva Koves (Maďarsko), Juraj Lipták (Slovensko), Pavel Mára (Česká republika), Anatolij Ivanovich Makienko (Ukrajina), Václav Podestát (Česká republika), Takis Roidakis (Grécko), Joseph Skarbek (Poľsko), Kon Sasaki (Japonsko), Aivis Smulders (Litva), Ján Šmok (Česká republika), František Tomík (Slovensko), Alexandra Vajd (Slovinsko), Zlata Vucelič (Chorvátsko)

EXHIBITIONS

30 exhibitions will put on view diverse photographic poetics, genres and styles of photographers from whole world at 11th Month of Photography.

Alongside individual exhibitions, there will again be group exhibitions, too.
SLOVAK PHOTOGRAPHY 1925 – 2000 – a retrospective glance at works by foremost Slovak photographers of the past millennium
FUJIFILM PHOTO 2001 – review of winners of the competition Slovak Journalist Photography
THE SCHOOL OF APPLIED ART IN KOŠICE 1970 – 2000 – works of students of the art school that has trained numerous personalities in the domain of photography recognized not only at home but also abroad
NOTTINGHAM TRENT UNIVERSITY – works of studetnts and teachers of the Department of art and design of the prestigious university from Great Britain
LONGING FOR LONGING – a cross - section of present – day Scandinavian photography in a selection by Finn Thrane
FROM CONTEMPORARY ITALIAN PHOTOGRAPHY – panorama of diversity in the development Italian photography
DIGITAL OLYMPUS – possibilities and function of a new digital camera Olympus Cammedia E – 10 in the work of outstanding Slovak photographers
HERMANOVCE 2001 – village life in Eastern Slovakia in the eyes of rom and non – rom children

Lewis Caroll (Great Britain), Marlene Dietrich (Germany), Niko Evangelopoulos (Greece), Gilbert Garcin (France), Christiane Hantzsch (Germany), Olga Chernyseva (Russia), Sergei Chilikov (Russia), Jordan Jordanov (Bulgaria), Martin Kollár (Slovakia), Eva Koves (Hungary), Juraj Lipták (Slovakia), Pavel Mára (Czech Republic), Anatolij Ivanovich Makienko (Ukraine), Václav Podestát (Czech Republic), Takis Roidakis (Greece), Joseph Skarbek (Poland), Kon Sasaki (Japan), Aivis Smulders (Latvia), Ján Šmok (Czech Republic), František Tomík (Slovakia), Alexandra Vajd (Slovenia), Zlata Vucelic (Croatia)

KONFERENCIA

- na tému Súčasná fotografia sa bude konať v dňoch 2 - 3 Novembra 2001 na Vysokej škole výtvarných umení, Hviezdoslavove nám 18, Bratislava

2. november

9.00   Aurel Hrabušický, Slovensko - Moderna v slovenskej fotografii
10.00 Irina Tchmyreva, Russia - Súčasná fotografia v Petrohrade
11.00 Costas Ordolis, Greece - Atény a predmestia

3. november

09.00              Kon Sasaki, Japonsko - Malé životy
10.00              Tatiana Pavlova - Súčasná ukrajinská fotografia
11.00              Vladimír Birgus -  Česká fotografická avantgarda
13.00 – 15.00 Okrúhly stôl – seminár k výstave Túžba túžiť za účasti
                       Eva Merz (Dánsko), Kristján Maack (Island),Pekka Turunen (Fínsko), Lars Tunbjörk (Švédsko)
                       a zo Slovenska Andrej Bán, Ján Krížik, Martin Kollár
                       Moderuje Finn Thrane, Dánsko

 

CONFERENCE

- will be held November 2 – 3, 2001 at the College of Applied Art, 18 Hviezdoslav´s Square, Bratislava

2. november

9.00   Aurel Hrabušický, Slovensko - Modernism in Slovak Photography
10.00  Irina Tchmyreva, Russia - Contemporary photography in Petrograd
11.00  Costas Ordolis, Greece - Athens and suburbs

 3. november

09.00               Kon Sasaki, Japonsko - Little Lives
10.00               Tatiana Pavlova - Contemporary Ukrainian Photography
11.00               Vladimír Birgus - Czech photographic avant-garde
13.00 – 15.00  Round Table – Seminar on the exhibition
                        Longing for longing with the participation
                        of Eva Merz (Denmark), Kristján Maack (Iceland),
                        Pekka Turunen, (Finland), Lars Tunbjörk (Sweden)
                        and from Slovakia Andrej Bán, Ján Krížik, Martin Kollár
                        Moderated by Finn Thrane, Denmark

PORTFOLIO REWIEVING

- prehliadka prác mladých autorov sa uskutoční v dňoch 31. októbra a 1.novembra 2001 Dome umenia na Nám. SNP 12 v Bratislave
- členmi poroty budú odborníci z Prague House of Photography, Hungarien House of Photography, Centre for Contemporary Art Poland, Museum of Photo Riga, European Photography, Camera Austria, Mois de la photo in Paris, Barcelona´s Primavera Fotográfica, PhotoEspana in Madrid, Odense Foto Triennal in Denmark, Mexico City´s FotoSeptiembre
- deadline na prihlášky do súťaže je 20.10.2001
- účastnícky poplatok je 1250 Sk alebo 25 USD

Vysoká škola výtvarných umení, Hviezdoslavovo nám. 18, Bratislava
31. 10. – 1. 11. 2001

Program

Kritici 

Termín prihlášky: 20. 10. 2001
Účastnícky poplatok: 1250,– Sk / 25,– USD
(priamo pri zápise)

PORTFOLIO REVIEWING

- review of works by young authors wwill také place October 31 – November 1, 2001, at the House of Art, 12, SNP Square Bratislava
- the members of the jury are experts from the Prague House of Photography, the Hungarian House of Photography, Centre for Contemporary Art Poland, the Museum of Photo Riga, the European Photography, Camera Austria, Mois de la Photo in Paris, Barcelona´s Primavera Fotografica, PhotoEspana in Madrid, Odence Foto Triennal in Denmark, Mexico City´s FotoSeptiembre
- the deadline for submitting applications for the Competition is October 20, 2001
- the participation fee is 1250 Sk or 25 USD

Vysoká škola výtvarných umení, Hviezdoslavovo nám. 18, Bratislava
31. 10. – 1. 11. 2001

Programme

Reviewers

Deadline: 20. 10. 2001
Registration fee: 1250,– Sk / 25,– USD
(directly at the registration)

PREHLIADKA FILMOV O FOTOGRAFII

- prehliadka sa uskutoční v dňoch 3.-4.11. 2001 v kine Mladosť v Bratislave
- uvedené tituly budú z Českej republiky, Ukrajiny, Poľska, Bulharska a Slovenska

Program

REVIEW OF FILMS ABOUT PHOTOGRAPHY

- the review will take place November 3 – 4, 2001 at the cinema Mladosť, Hviezdoslav´s Square in Bratislava
- the films will be from the Czech Republic, Ukraine, Poland and Slovakia

Programme

JARMOČNÝ ATELIÉR

Bude postavený v dňoch 6. 11. až 11. 11. 2001 na Hlavnom námestí v Bratislave. V ňom sa môže každý okoloidúci odfotografovať a na počkanie získa zaujímavý portrét seba samého. Profesionálny fotograf bude fotografovať s digitálnym fotoaparátom Hewlett Packard Photosmart 912 s rozlíšením 2.3 MP a fotografia bude na počkanie vytlačená tlačiarňou Hewlett Packard Photosmart 1315. Cieľom

akcie je prblížiť jednoduchosť, kvalitu a výhody digitálneho spracovania, archivácie a reprodukcie obrazu.

Autorom projektu je fotograf Tibor Takáts

FAIRGROUNDS STUDIO

Will be open November 6 through 11, 2001 on the Main Square in Bratislava. Every passer-by may have his picture taken and obtain an interesting self-portrait while he waits. A professional photographer will take pictures with a digital camera Hewlett Packard Photosmart 912, resolving power 2.3MP, and the photograph will be printed while you wait with a printer Hewlett Packard Photosmart 1315. The undertaking has for aim to bring closer the simplicity, quality and priorities of digital processing, filing and reproduction of the image. The author of the project is the photographer Tibor Takáts.